Hoàng Quốc Uy | Trang chủ

Thái độ sống quyết định tất cả! | Hãy học cách để đứng trên vai những người khổng lồ!

Ứng dụng Excel trong lĩnh vực HR

excelChào bạn!

Trong bài viết này, Uy sẽ giới thiệu với bạn các hàm Excel cơ bản mà dân HR phải biết để ứng dụng vào trong công việc, đặc biệt là công việc chuyên ngành C&B. Uy chọn lọc các hàm thật sự cần thiết cho công việc HR của bạn, hiểu bản chất các hàm, nắm bắt được cách sử dụng và ứng dụng các hàm đó, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi bài toán HR mà không cần phải sử dụng đến các hàm Excel nâng cao.

Trong bài viết này, Uy cũng sẽ giới thiệu sơ qua về các tính năng nâng cao của Excel mà bạn cần phải biết để công việc của bạn đạt hiệu quả và hoàn thành nhanh hơn.

Cùng với bài viết này, Uy gửi đính kèm file các bài tập thực hành được biên soạn theo thứ tự từ dễ đến khó và hoàn toàn gắn liền với công việc thực tế của bạn. Các bài tập thực hành này giúp bạn thực hành nhuẫn nhuyễn các hàm cơ bản mà Uy sẽ giới thiệu sau đây (Bài tập thực hành sẽ được đưa ra ở cuối bài viết này).

I. Các hàm xử lý chuỗi

1.  Hàm LEFT

1.1.   Cú pháp: LEFT(Text,n)

Text: là chuỗi ban đầu;

n: Số ký tự cần cắt;

1.2.   Công dụng: Cắt n ký tự tính từ trái của một chuỗi;

1.3.   Ví dụ:

LEFT(“VIDUEXCEL”,4) = ?

2. Hàm RIGHT

2.1.   Cú pháp: RIGHT(Text,n)

Text: là chuỗi ban đầu;

n: Số ký tự cần cắt;

2.2.   Công dụng: Cắt n ký tự trong chuỗi ban đầu kể từ bên tay phải;

2.3.   Ví dụ:

RIGHT(“VIDUEXCEL”,5) = ?

3. Hàm MID

3.1.   Cú pháp: MID(Text, m, n)

Text: Chuỗi văn bản;

m: vị trí ứng với ký tự đầu cần lấy trong Text;

n: Số ký tự cần cắt;

3.2.   Công dụng: Trích ra n ký tự kể từ vị trí bất kỳ (m) trong chuỗi văn bản;

3.3.   Ví dụ:

MID(“VIDUEXCEL”,5,6) = ?

4. Hàm LEN

4.1.   Cú pháp: LEN(Text)

4.2.   Công dụng: Trả về chiều dài của chuỗi ký tự;

4.3.   Ví dụ:

LEN(“VIDUEXCEL”) = ?

5. Hàm TRIM

5.1.   Cú pháp: TRIM(Text);

5.2.   Công dụng: Loại bỏ các khoảng trắng trong chuỗi ký tự (chỉ để lại một khoảng cách giữa các từ);

5.3.   Ví dụ:

TRIM(“             Hoàng      Quốc           Uy              ”) = ?

Toán tử thường dùng với chuỗi

UyHQ_ToanTuChuoi
II. Các hàm toán  học

6. Hàm SUM

6.1.   Cú pháp: SUM(Number1, Number2,…)

6.2.   Công dụng: Tính tổng một dãy số;

7. Hàm SUMIF

7.1.   Cú pháp: SUMIF(Dãy số 01, Điều kiện so sánh, Dãy số 02)

Dãy số 01: Dùng để tính tổng và so sánh với điều kiện so sánh;

Dãy số 02: Chỉ những số thuộc dãy số 02 được tính tổng nếu điều kiện so sánh giữa “Dãy số 01 và Điều kiện so sánh” thỏa mãn;

7.2.   Công dụng: Tính tổng dãy số theo một điều kiện cho trước;

7.3.   Ví dụ:

8. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE

8.1.   Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2,…)

8.2.   Công dụng: Tính trung bình cộng của một dãy số;

8.3.   Ví dụ:

9. Hàm MAX

9.1.   Cú pháp: MAX(Number1, Number2,…) 

9.2.   Công dụng:

Trả về giá trị lớn nhất trong dãy số được liệt kê;

10. Hàm MIN

10.1.    Cú pháp: MIN(Number1, Number2,…)

10.2.    Công dụng:

Trả về số bé nhất trong dãy số được liệt kê;

11.  Hàm COUNT

11.1.    Cú pháp: COUNT(Value1, Value2,…)

11.2.    Công dụng: Đếm ô chứa số trong bảng;

12. Hàm COUNTIF

12.1.    Cú pháp: COUNTIF(Dãy số, điều kiện logic)

12.2.    Công dụng: Trả về số ô chứa giá trị thỏa mãn một điều kiện logic nào đó;

12.3.    Ví dụ: Bạn hãy theo dõi trong phần ví dụ ở file Bài tập thực hành đính phía dưới bài viết này!

13. Hàm MOD

13.1.    Cú pháp: MOD(value1, value2)

13.2.    Công dụng: Trả về phần dư trong phép chia của value1 với value2;

14. Hàm INT

14.1.    Cú pháp: INT(số thập phân);

14.2.    Công dụng: Trả về phần nguyên của một số thập phân;

14.3.    Ví dụ: Bạn hãy theo dõi trong phần ví dụ ở file Bài tập thực hành đính phía dưới bài viết này!

15. Hàm làm tròn ROUND

15.1.    Cú pháp: ROUND(Value1, n)

15.2.    Công dụng: Làm tròn số thập phân Value1;

15.3.    Ví dụ: ROUND(21.04567,2) = 21.05

Chú ý: nếu n>0 thì làm tròn đến chữ số n sau dấu chấm thập phân; Nếu n< 0 thì làm tròn đến chữ số |n|+1 trước dấu chấm thập phân, các chữ số đứng liền sau chữ số thứ |n|+1 ở trước dấu chấm thập phân đều chuyển thành số 0;

Toán tử thường dùng với các hàm toán học

UyHQ_ToanTuSoHoc

 

UyHQ_ToanTuSoSanh

III. Hàm điều khiển rẽ nhánh và hàm tìm kiếm

16. Hàm điều khiển rẽ nhánh IF

16.1.    Cú pháp: IF(Logic_Test, Value1, Value2)

16.2.    Công dụng:

Nếu biểu thức Logic_test  là True thì câu lệnh IF trả về giá trị Value1, ngược lại thì trả về giá trị Value2;

16.3.    Ví dụ: Bạn hãy theo dõi trong phần ví dụ ở file Bài tập thực hành đính phía dưới bài viết này!

17. Hàm tìm kiếm VLOOKUP

17.1.    Cú pháp: VLOOKUP(Value1, Table_Array, Col_Index, Range_Lookup)

Value1: Giá trị cần dò tìm;

Table_Array: Bảng giá trị cần dò;

Col_Index: Số thứ tự của cột cần lấy dữ liệu từ Table_Array;

Range_Lookup: Phạm vi tìm kiếm (1: Dò tìm tương đối; 0: Dò tìm chính xác);

17.2.    Công dụng:

Trả về giá trị của một ô ứng với cột Col_Index trong bảng Table_Array và dòng ứng với giá trị Value01 tìm được trong bảng Table_Array;

17.3.    Ví dụ: Bạn hãy theo dõi trong phần ví dụ ở file Bài tập thực hành đính phía dưới bài viết này!

IV. Hàm ngày tháng

18. Hàm TODAY()

18.1.    Cú pháp: TODAY()

18.2.    Công dụng:

Trả về ngày tháng năm hiện tại của hệ thống;

18.3.    Ví dụ: = TODAY() => Kết quả = ?

19. Hàm NOW()

19.1.    Cú pháp: NOW()

19.2.    Công dụng:

Trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống;

19.3.    Ví dụ: = NOW() => Kết quả = ?

20. Hàm DAY

20.1.    Cú pháp: DAY(DateValue)

20.2.    Công dụng:

Trả về stt ngày của một giá trị kiểu dữ liệu ngày – tháng – năm

20.3.    Ví dụ:

DAY(235) = ?;                                                      DAY(3/19/2014) = ?

21. Hàm MONTH

21.1.    Cú pháp: MONTH(DateValue)  

21.2.   Công dụng:

Trả về tháng ứng với giá trị kiểu ngày tháng năm hoặc số ngày trong năm;

21.3.    Ví dụ:

MONTH(235) = ?;                                   MONTH(3/19/2014) = ?;

22. Hàm YEAR

22.1.    Cú pháp: YEAR(DateValue)

22.2.    Công dụng:

Trả về năm tương ứng với kiểu dữ liệu dạng ngày;

22.3.    Ví dụ:

YEAR(3/19/2014) = ?

23. Hàm WEEKDAY

23.1.    Cú pháp: WEEKDAY(Datevalue)

23.2.    Công dụng:

Trả về thứ trong tuần ứng với kiểu dữ liệu dạng ngày tháng năm;

Hàm trả về giá trị trong khoảng từ 1 đến 7 (ứng với chủ nhật đến thứ 7);

23.3.    Ví dụ:

= WEEKDAY(3/19/2014) => Kết quả = ? (Thứ mấy?)

V. Các hàm logic

24. Hàm AND

24.1. Cú pháp: AND(Logic1, Logic2,…)

24.2. Công dụng:

Hàm trả về giá trị TRUE nếu các biểu thức Logic1, Logic1,…đều trả về giá trị TRUE; Hàm trả về giá trị FALSE khi ít nhất một biểu thức Logic trả về giá trị FALSE;

24.3.   Ví dụ:

AND(3>2, 4 >1, 5 >4) = ?

AND(3<2, 4 >1, 5 >4) = ?

25. Hàm OR

25.1. Cú pháp: OR(Logic1, Logic2,…)

25.2.   Công dụng:

Hàm trả về giá trị TRUE nếu một trong các biểu thức Logic1, Logic1,…trả về giá trị TRUE; Hàm trả về giá trị FALSE khi tất cả các biểu thức Logic1, Logic2,… trả về giá trị FALSE;

25.3.   Ví dụ:

OR(3>2, 4 >1, 5 >4)  = ?

OR(3<2, 4 <=1, 5<4) = ?

26. Hàm NOT

26.1.   Cú pháp: NOT(Logic)

26.2.   Công dụng: Hàm trả về giá trị phủ định của biểu thức logic;

26.3.   Ví dụ:

NOT(3>2) = ?

NOT(3<2) = ?

VI. Các kiến thức nâng cao trong Excel

Ngoài các hàm cơ bản ở trên, bạn cũng cần phải làm chủ được các kiến thức nâng cao trong Excel để có thể giải các bài toán HR hiệu quả hơn, với thời gian hoàn thành sớm hơn. Sau đây, Uy sẽ giới thiệu một số phần nâng cao trong Excel tới bạn (những phần này mình sẽ chia sẻ trong các buổi offline do Uy và các anh chị Đồng nghiệp tổ chức); Phần Excel nâng cao gồm:

1. Tạo dữ liệu dạng kéo thả;

2. Thiết lập điều kiện nhập liệu;

3. Tạo mầu tự động cho các ô dữ liệu;

4. Đặt lọc dữ liệu;

5. Hiển thị dữ liệu tổng hợp theo nhóm;

6. Tạo các biểu mẫu phân tích dữ liệu thông minh;

7. Macro trong Excel;

8. Các hàm Excel nâng cao;

9. Dự báo trong lĩnh vực HR;

10. Bảo mật trong Excel;

VII. Bài tập thực hành

Để ứng dụng các hàm Excel cơ bản một cách nhuần nhuyễn vào công việc thực tế ứng với lĩnh vực HR, Uy đã biên soạn một loạt các bài tập từ đơn giản đến phức tạp ứng với các công việc đặc thù trong lĩnh vực HR như: Chấm công, xử lý thi sát hạch, xử lý dữ liệu nhân sự, tính thuế TNCN, chuyển đổi lương Net sang Gross, tính toán lương cho nhân sự…

Để nhận được file Excel bài tập thực hành “Ứng dụng Excel trong lĩnh vực HR” bạn hãy kích chuột vào link sau: BÀI TẬP THỰC HÀNH “ỨNG DỤNG EXCEL TRONG LĨNH VỰC HR”

Nếu có gì thắc mắc xin hãy đưa ra ý kiến của bạn trong mục “Cảm nhận | ý kiến | góp ý về bài viếtở cuối bài viết này, Uy sẽ giải đáp giúp bạn!

Chúc bạn hoàn thành tốt phần bài tập thực hành để có thêm nhiều kinh nghiệm sử dụng các hàm cơ bản của Excel!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI CHIA SẺ VỚI CHỦ ĐỀ “ỨNG DỤNG EXCEL TRONG LĨNH VỰC HR”

10150843_10203497248254689_2037672556_n

10150860_10203497250414743_1931706778_n

10153514_10203497249734726_189945653_n

10154687_10203497245694625_821963391_n

1625498_10201819577998585_1897331372_n

CẢM NHẬN CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ:

1.  Đào Trần – 30.03.2014_Vận dụng các hàm Excel trong cách tính lương, BHXH, thuế TNCN…

2. Ý kiến, cảm nhận, đánh giá của học viên về buổi chia sẻ ngày 13.04.2014 (Thành viên tham dự không ghi tên vào phiếu đánh giá);

Advertisements

45 comments on “Ứng dụng Excel trong lĩnh vực HR

 1. Pingback: Ứng dụng Excel trong lĩnh vực HR « HROD Phoenix's Blog

 2. hrodphoenix
  04/04/2014

  Xin phép em đăng bài này lên tường nhà chị nhé! Cảm ơn em rất nhiều!

  • hoangquocuy
   05/04/2014

   Vâng, chị cứ chia sẻ với mọi người nhé. Nhưng trích dẫn nguồn nhé. hì

 3. duongtranghr
  21/04/2014

  Chào anh Uy. Em là Trang, em vừa tham gia buổi học về ứng dụng Excel trong HR vào buổi sáng chủ nhật hôm qua. Và em vẫn chưa hết xúc động về lòng nhiệt tình của anh và chị Hà. Em rất cảm ơn anh chị đã chia sẻ cho chúng em những kiến thức rất thực tế và cần thiết! Chúc anh luôn mạnh khoẻ và thành công nhiều hơn trong công việc!

 4. hồng
  27/05/2014

  e đọc hàm xong mà ko hiểu làm thế nào cả a ạ

  • hoangquocuy
   28/05/2014

   Điều đó chứng tỏ Excel cơ bản của em rất yếu. Các bạn khác đọc bài viết của anh xong đều phản ánh rất tích cực.
   Em chịu khó theo dõi website cá nhân và facebook của anh để nắm được thông tin về các buổi chia sẻ đối với ứng dụng Excel nhé.

 5. Lê Thị Thảo
  01/06/2014

  Bài viết của anh rất cụ thể và bổ ích, nó rất dễ hiểu,trước khi đọc bài viết này em có được học mấy hàm cơ bản nhưng không biết sau này sẽ dùng nhiều hàm excel như thế, em đọc bài viết này em đã biết được thêm nhiều hàm mới, lâu lắm em không thực hành nên cũng quên ít nhiều, nhưng hôm nay đọc được bài viết của anh em cảm thấy mình có động lực học lại cái này hơn, có lẽ em sẽ phải nổ lực nhiều hơn, em mong anh sẽ có nhiều bài viết chia sẽ nhiều hơn.
  cuối cùng em xin cảm ơn anh về bài viết này nhé

 6. Hoàng Thị Chúc
  01/06/2014

  Bài viết rất hữu ích đối với những người làm công tác quản trị nhân sự đặc biệt là trong mảng C&B

 7. Salary
  01/06/2014

  Bài viết rất hữu ích và tính ứng dụng cao.

 8. van nhu ngoc
  01/06/2014

  Bài viết rất thú vị.

 9. Phạm Thuý Quỳnh
  01/06/2014

  Bài viết rất dễ hiểu, hữu ích cho những cán bộ C&B

 10. Nguyễn Thị Phương Thanh
  01/06/2014

  Rất hữu ích, em có ý muốn chuyển đổi sang lĩnh vực Nhân sự, nhưng quả thực không có kinh nghiệm và không biết nên học các kinh nghiệm hoặc kỹ năng, cách ứng dụng các hàm excel được sử dụng trong lĩnh vực HR như thế nào? Tìm và đọc được bài của Uy cảm thấy sẽ giúp được cho sự chuyển đổi công việc của mình trong tương lai. Cảm ơn Uy nhiều lắm!

 11. Le Long
  01/06/2014

  Đơn giản, dễ hiểu và thiết thực.
  Nếu có tài liệu phần nâng cao mong Uy chia sẻ luôn với.

 12. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  01/06/2014

  Thực tế và áp dụng rất tốt đối với công việc của mình.

 13. Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
  01/06/2014

  Bài viết rất hữu ích, rất hay, rất chi tiết và cụ thể.

 14. Nguyễn Thị Huệ
  01/06/2014

  Bài viết rất hữu ích và thực tiễn đối với những người làm trong lĩnh vực nhân sự và quản trị nhân sự.
  Mình thực sự rất cảm ơn bài viết hữu ích này.
  Rất mong nhận được bài thực hành excel để mình trau dồi thêm kỹ năng excel.
  Trân Trọng!

 15. Lâm Ngọc Như Ý
  01/06/2014

  Bài viết này thật sự rất hữu ích. Kiến thức Excel thì rất là bao la, đôi khi đối với những người mới vào như em thì rất là bỡ ngỡ. Hi vọng anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu của mình.Em cảm ơn anh rất nhiều.Chân thành!

 16. Nguyễn Thị Vân Anh
  01/06/2014

  Bài viết này giúp hệ thống lại và phân loại những hàm và cách sử dụng trong lĩnh vực HR. Rất bổ ích cho những người làm nhân sự. Thanks!

 17. Võ Thị Phương Trang
  01/06/2014

  Rất hay và có ý nghĩa!

 18. Ngô Đăng Hòa
  01/06/2014

  Tiện lợi, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Muốn được xem các bài thực hành để nắm kỹ hơn.

 19. Đào Thị Thu Thanh
  01/06/2014

  Em gặp rất nhiều khó khăn khi làm nhân sự vì chưa dùng excel được. May nhờ có bài viết và sự chia sẽ của a đã giúp e rất nhiều trong công việc. Bài viết rất sát với thực tế và rất cần thiết. Cảm ơn a rất nhiều!

 20. Vũ Xuân Đức
  01/06/2014

  Bài viết này rất hay và ý nghĩa. vì nó giúp cho những nhân viên nhân sự quản lý tốt và nhanh hơn các khoản lương thưởng cho nhân viên trong công ty.

 21. Trần Thị Nguyệt
  01/06/2014

  Rất hữu ích cho C&B. Thanks nhé!!!!

 22. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  01/06/2014

  Rất hay và bổ ích, tóm lược lại tất cả các công thức thiết thực để vận dụng trong công việc hiệu quả.

 23. Lê Anh Phuc
  01/06/2014

  Mình thấy rất hữu ích. Cảm ơn admin đã share!

 24. Lê Thùy Linh
  01/06/2014

  Cảm thấy rất hữu ích trong công tác tính lương!

 25. Nguyễn Tuấn Anh
  01/06/2014

  Hi Anh.
  Đọc bài viết của anh em đã biết thêm được nhiều thông tin về những hàm excel thông dụng phục vụ cho công việc của mình . Mặc dù làm công việc C&B đã hơn 2 năm nay mà kiến thức excel của em vẫn rất kém, em rất ít khi sử dụng các hàm này do công việc đơn giản. Tuy nhiên, với những thông tin a đã đưa ra em đã tiếp thu cho mình được thêm những kiến thức mới, bước đầu áp dụng vào công việc của mình và đã thấy được hiệu quả đem lại thật là lớn. Em hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhìu thông tin hữu ích nữa để em cũng như mọi người có thể học tập và áp dụng vào công việc của mình được tốt hơn.
  Cảm ơn anh về những gì anh đã chia sẻ.
  Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công !

 26. Đinh Thị Sỹ
  01/06/2014

  Mình thấy ứng dụng excel rất hữu ích cho người làm nhân sự. Đặc biệt đối với vị trí C&B!

 27. Nguyễn Ngoc Hà
  01/06/2014

  Chào anh Uy,
  Em rất thích bài viết này của anh vì cách viết ngắn gọn, súc tích và rất dễ hiểu. Cảm ơn anh về bài viết ứng dụng Excel này.

 28. Bùi Thị Vân
  01/06/2014

  Cảm ơn anh Uy về bài viết hữu ích. Trước đây trong trường học, em cũng đã được học về các hàm trong excel nhưng cũng không được thực hành nhiều. Hiện nay, công việc của em chỉ sử dụng các hàm toán học, hàm tìm kiếm. Hi vọng bài thực hành của anh sẽ giúp em bổ sung thêm nhiều kiến thức phục vụ cho công việc
  Cảm ơn anh rất nhiều!

 29. Nguyễn Thị Hải Tiến
  01/06/2014

  Cảm ơn bản về những thông tin bổ ích mà bạn đã chia sẻ cùng mọi người.

 30. Bùi Thị Mơ
  01/06/2014

  Xem xong bài viết của bạn mình thấy rất đúng, mình muốn kiểm tra lại kỹ năng và kiến thức của mình. Cảm ơn bạn trước!

 31. Đậu Thị Trang
  01/06/2014

  Bài viết của anh rất bổ ích cho tất cả mọi người .đặc biệt là những người sẽ,đã và đang làm kế toán.
  Cảm ơn anh rất nhiều!

 32. Nguyễn Thị Hoa
  01/06/2014

  Cảm thấy ứng dụng rất hữu ích cho công việc!

 33. Nguyễn Thị Lương
  01/06/2014

  Em muốn được thử sức mình đến đâu và học hỏi kinh nghiệm, tích lũy thêm kiến thức.

 34. Nguyễn Thị Thoa
  01/06/2014

  Em rất thích sử dụng và tìm hiểu về excel. Đây quả là kiến thức đáng quý. Cám ơn anh!

 35. hoàng thị hà
  01/06/2014

  Hay, hữu ích với sinh viên chúng em!

 36. THU
  09/06/2014

  cảm ơn anh nhiều về bài viết. Tuy nhiên em thấy nếu anh đính kèm ví dụ về ứng dụng của các hàm excel vào từng mảng của nhân sự thì sẽ tốt hơn ạ. Ví dụ: Hàm if thường được nhân sự dùng để làm gì….

  • hoangquocuy
   11/06/2014

   Rất cảm ơn về câu dòng comment của em.
   Các bài tập đều gắn liền với các hàm và công việc thực tiễn.
   Tùy vào bài toán cụ thể ta sẽ sử dụng các hàm phù hợp. Việc đưa ra cố định, hàm nào dùng trong trường hợp nào thì nghe rằng cứng nhắc quá.
   Em hãy sử dụng nhuần nhuyền các hàm đi, rồi em sẽ biết vận dụng chúng linh hoạt như thế nào.
   Anh mà phân tích cụ thể ra theo yêu cầu của em, thì các bạn còn có gì để mà tư duy nữa nhỉ?:))

 37. Phạm Hương
  25/06/2014

  Chào anh. Bài viết của anh thực sự rất hữu ích đối với em. Em đã ngồi thực hành và còn 1 số thắc mắc sau:
  1.Cách tính số giờ làm việc ở bài thực hành số 2 đó mình sử dụng hàm gì ạ.
  2. Bài thực hành số 3 thì em sử dụng hàm nào đc ạ.
  3. Bài thực hành số 4 chỗ tính số lần đi muộn của nhân sự quản lý đó em kết hợp hàm sumif và left nhưng ko đc. anh có thể giải đáp giúp em với. Em cảm ơn anh nhiều.

  • hoangquocuy
   26/06/2014

   Chào em!
   Hôm tới sẽ có buổi chia sẻ về kiến thức này và sẽ có buổi chữa bài tập dành riêng cho phần thực hành mà em đang gặp phải.
   Nhiều người hỏi tương tự như em, vì vậy anh không thể trả lời cho từng người được.
   Sẽ trả lời vào một buổi cho mọi người.
   Theo dõi website và facebook của Anh thường xuyên để nắm bắt lịch nhé!

   • Phạm Hương
    26/06/2014

    vâng ạ, em sẽ theo dõi thường xuyên, rất mong được tham gia buổi chữa bài tập để có thể học hỏi kinh nghiệm từ anh.

 38. Trinh Le
  24/07/2014

  Em chào anh! Em vô tình đọc đượcbài viết của anh khi đang muốn tìm hiểu các cú pháp thường sử dụng trong excel dành cho nhân viên nhập liệu của ngân hàng. Bài viết của anh rất dễ hiểu ah :)). Em mới trúng tuyển vào vị trí nhân viên nhập liệu, người tuyển dụng bảo em tìm hiểu thêm word và excel nhưng kiến thức bao la và em chưa rõ công việc của em cần học thêm những gì về excel và word. Mong anh tư vấn thêm giúp e ah! Em cảm ơn! Ah,anh cho em xn địa chỉ facebook của anh nữa nhé!

Cảm nhận | ý kiến | góp ý về bài viết

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 30/03/2014 by in Hình ảnh hoạt động, HR.

Điều hướng

Thông tin liên hệ

uyhqk18@gmail.com
Midday: 11:30am - 01:30pm
Evening: M-Th 5:30pm - 11:00pm

Thống kê

 • 42 980 Lượt truy cập

Bạn bè của Uy

Lịch trong tháng

Tháng Ba 2014
H B T N S B C
« Th1   Th4 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Nhập địa chỉ email của bạn để theo dõi website này và nhận được thông báo bài viết mới qua email.

Join 3 210 other followers

%d bloggers like this: